2018
2019
2020
2021
28-12-2018 Nghị quyết số 11/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2018 của HĐQT về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính quý 3 - năm 2018 Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Tổng hợp Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Văn phòng Download
22-10-2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt Download
12-10-2018 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 20 Download
10-10-2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2018 Download
10-10-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2018 Download
18-09-2018 Thông báo về việc công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ Download
17-08-2018 Nghị quyết 09 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Download
18-09-2018 Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của TDC Download
18-09-2018 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Văn phòng Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download
30-08-2018 Báo cáo thường niên năm 2018 Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download
28-10-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 100 tỷ Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Hợp nhất Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Tổng hợp Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Trụ sở chính Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Hợp nhất Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Tổng hợp Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Văn phòng Download
27-08-2019 Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2018 Download
14-08-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ Download
26-07-2019 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 Download
23-07-2019 Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 2 năm 2019 Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Hợp nhất Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Tổng hợp Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Văn phòng Download
29-05-2019 Nghị quyết số 05 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 Download
22-04-2019 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2019 Download
22-04-2019 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 - Hợp nhất Download
22-04-2019 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 Tổng hợp Download
22-04-2019 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 Trụ sở chính Download
19-04-2019 Báo cáo thường niên năm 2018 Download
18-04-2019 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Download
18-04-2019 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Download
22-03-2019 Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 Download
01-03-2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tiến hàng Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Văn phòng Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Tổng hợp Download
22-02-2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Tổng hợp Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Văn phòng Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Hợp nhất Download
21-10-2020 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC quý 3 năm 2020 Download
21-10-2020 Nghị quyết số 13 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2019 Download
21-10-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 Download
21-09-2020 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu 200 tỷ đồng Download
30-08-2020 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC bán niên 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Tổng hợp năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Văn phòng Download
29-08-2020 Công văn UBCK nhà nước về việc gia hạn thời gian Công bố BCTC của TDC Download
29-07-2020 Nghị quyết mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng Download
24-07-2020 Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 Download
22-07-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2020 Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Hợp nhất Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Tổng hợp Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Văn phòng Download
06-07-2020 Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đổi tên Ban kiểm soát nội bộ Download
06-07-2020 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Download
16-06-2020 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
16-06-2020 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
05-06-2020 Thông báo, giấy ủy quyền, phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 Download
05-06-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Download
05-06-2020 Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2020 Download
04-05-2020 Nghị quyết về việc thông qua địa điểm, thời gian, ngày chốt danh sách, nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
04-05-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Download
04-05-2020 Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2020 Download
22-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2020 Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Hợp nhất Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Tổng hợp Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Văn phòng Download
20-04-2020 Báo cáo thường niên năm 2019 Download
08-04-2020 Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
08-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuê năm 2019 Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng - sau soát xét Download
20-03-2020 Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
18-03-2020 Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
04-03-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
18-02-2020 Nghị quyết thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng Download
16-08-2021 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BCTC BÁN NIÊN 2021 Download
02-08-2021 THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2020 BẰNG TIỀN MẶT Download
23-07-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP THÁNG 6 - 2021 Download
23-07-2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Download
23-07-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT THÁNG 6 - 2021 Download
23-07-2021 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Download
23-07-2021 CBTT VỀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC TRÁI PHIẾU THÁNG 6 - 2021 Download
23-07-2021 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN THÁNG 6 - 2021 Download
16-07-2021 KÝ PHỤC LỤC SỐ 6 ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC SỐ 18/HĐNT/2008 NGÀY 02/01/2018 VỚI TỔNG CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP Download
16-07-2021 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM Download
13-07-2021 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC 2020 Download
02-07-2021 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2020 Download
10-06-2021 HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT Download
04-06-2021 NGHỊ QUYẾT SỐ 10 VỀ VIỆC THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU Download
03-06-2021 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Download
16-04-2021 BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Download
16-04-2021 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Download
16-04-2021 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Download
16-04-2021 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Download
29-04-2021 BCTC hợp nhất quý 1 năm 2021 Download
29-04-2021 BCTC tổng hợp quý 1 năm 2021 Download
29-04-2021 Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC quý 1 năm 2021 Download
16-04-2021 BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021 Download
14-04-2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Download
23-03-2021 Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng Download
17-03-2021 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Download
15-03-2021 Nghị quyểt thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các Lô HL-E2, HL-E6, HL-E7 Download
25-01-2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BCTC QUÝ 4 NĂM 2020 Download
25-01-2021 THÔNG BÁO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Download
25-01-2021 THÔNG BÁO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VĂN PHÒNG Download
25-01-2021 THÔNG BÁO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP Download
2018
2019
2020
2021
28-12-2018 Nghị quyết số 11/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2018 của HĐQT về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính quý 3 - năm 2018 Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Tổng hợp Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Văn phòng Download
10-10-2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2018 Download
10-10-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2018 Download
18-09-2018 Thông báo về việc công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ Download
17-08-2018 Nghị quyết 09 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Download
18-09-2018 Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của TDC Download
18-09-2018 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Văn phòng Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download
30-08-2018 Báo cáo thường niên năm 2018 Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download
28-10-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 100 tỷ Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Hợp nhất Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Tổng hợp Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Trụ sở chính Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Hợp nhất Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Tổng hợp Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Văn phòng Download
14-08-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ Download
23-07-2019 Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 2 năm 2019 Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Hợp nhất Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Tổng hợp Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Văn phòng Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Văn phòng Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Tổng hợp Download
04-11-2020 Thông báo thông qua phương án phát hành trái phiếu 700 tỷ đồng Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Tổng hợp Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Văn phòng Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Hợp nhất Download
21-10-2020 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC quý 3 năm 2020 Download
21-09-2020 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu 200 tỷ đồng Download
30-08-2020 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC bán niên 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Tổng hợp năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Văn phòng Download
29-08-2020 Công văn UBCK nhà nước về việc gia hạn thời gian Công bố BCTC của TDC Download
29-07-2020 Nghị quyết mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng Download
22-07-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2020 Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Hợp nhất Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Tổng hợp Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Văn phòng Download
06-07-2020 Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đổi tên Ban kiểm soát nội bộ Download
16-06-2020 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
04-05-2020 Nghị quyết về việc thông qua địa điểm, thời gian, ngày chốt danh sách, nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
04-05-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Download
04-05-2020 Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2020 Download
22-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2020 Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Hợp nhất Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Tổng hợp Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Văn phòng Download
20-04-2020 Báo cáo thường niên năm 2019 Download
08-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuê năm 2019 Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng - sau soát xét Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng Download
16-08-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Download
16-08-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Download
2018
2019
2020
2021
14-09-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2018 Download
30-08-2018 Báo cáo thường niên năm 2018 Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download
05-04-2019 Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 Download
05-04-2019 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 Download
05-04-2019 Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 Download
05-06-2020 Thông báo, giấy ủy quyền, phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 Download
05-06-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Download
05-06-2020 Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2020 Download
04-05-2020 Nghị quyết về việc thông qua địa điểm, thời gian, ngày chốt danh sách, nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
12-04-2021 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021(BỔ SUNG) Download
12-04-2021 Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download
07-04-2021 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 Download
25-03-2021 Thông Báo Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download
25-03-2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Download
25-03-2021 Giấy Ủy Quyền Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download
25-03-2021 GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Download
25-03-2021 QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Download
25-03-2021 Quyết ĐỊnh Ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Download
25-03-2021 DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Download
25-03-2021 DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG Download
25-03-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Download
08-03-2021 Thông báo về đăng ký cuối cùng để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Download
25-02-2021 Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Download
25-02-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện biểu quyết Download
2018
2019
2020
10-10-2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2018 Download
10-10-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2018 Download
18-09-2018 Thông báo về việc công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ Download
17-08-2018 Nghị quyết 09 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Download
18-09-2018 Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của TDC Download
18-09-2018 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Văn phòng Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download
30-08-2018 Báo cáo thường niên năm 2018 Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download
13-09-2018 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download
28-10-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 100 tỷ Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Hợp nhất Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Tổng hợp Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Trụ sở chính Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Hợp nhất Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Tổng hợp Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Văn phòng Download
27-08-2019 Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2018 Download
14-08-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ Download
26-07-2019 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Tổng hợp Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Văn phòng Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Hợp nhất Download
21-10-2020 Nghị quyết số 13 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2019 Download
21-10-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 Download
21-09-2020 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu 200 tỷ đồng Download
30-08-2020 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC bán niên 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Tổng hợp năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Văn phòng Download
29-08-2020 Công văn UBCK nhà nước về việc gia hạn thời gian Công bố BCTC của TDC Download
29-07-2020 Nghị quyết mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng Download
24-07-2020 Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 Download
22-07-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2020 Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Hợp nhất Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Tổng hợp Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Văn phòng Download
06-07-2020 Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đổi tên Ban kiểm soát nội bộ Download
06-07-2020 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Download
16-06-2020 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
16-06-2020 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
04-05-2020 Nghị quyết về việc thông qua địa điểm, thời gian, ngày chốt danh sách, nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
04-05-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Download
04-05-2020 Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2020 Download
22-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2020 Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Hợp nhất Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Tổng hợp Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Văn phòng Download
20-04-2020 Báo cáo thường niên năm 2019 Download
08-04-2020 Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
08-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuê năm 2019 Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng - sau soát xét Download
20-03-2020 Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
18-03-2020 Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
04-03-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
18-02-2020 Nghị quyết thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng Download