2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
28-12-2018 Nghị quyết số 11/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2018 của HĐQT về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính quý 3 - năm 2018 Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Tổng hợp Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Văn phòng Download
22-10-2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt Download
12-10-2018 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 20 Download
10-10-2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2018 Download
10-10-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2018 Download
18-09-2018 Thông báo về việc công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ Download
17-08-2018 Nghị quyết 09 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Download
18-09-2018 Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của TDC Download
18-09-2018 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Văn phòng Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download
30-08-2018 Báo cáo thường niên năm 2018 Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download
28-10-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 100 tỷ Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Hợp nhất Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Tổng hợp Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Trụ sở chính Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Hợp nhất Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Tổng hợp Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Văn phòng Download
27-08-2019 Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2018 Download
14-08-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ Download
26-07-2019 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 Download
23-07-2019 Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 2 năm 2019 Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Hợp nhất Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Tổng hợp Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Văn phòng Download
29-05-2019 Nghị quyết số 05 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 Download
22-04-2019 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2019 Download
22-04-2019 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 - Hợp nhất Download
22-04-2019 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 Tổng hợp Download
22-04-2019 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 Trụ sở chính Download
19-04-2019 Báo cáo thường niên năm 2018 Download
18-04-2019 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Download
18-04-2019 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Download
22-03-2019 Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 Download
01-03-2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tiến hàng Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Văn phòng Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Tổng hợp Download
22-02-2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Tổng hợp Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Văn phòng Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Hợp nhất Download
21-10-2020 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC quý 3 năm 2020 Download
21-10-2020 Nghị quyết số 13 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2019 Download
21-10-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 Download
21-09-2020 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu 200 tỷ đồng Download
30-08-2020 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC bán niên 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Tổng hợp năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Văn phòng Download
29-08-2020 Công văn UBCK nhà nước về việc gia hạn thời gian Công bố BCTC của TDC Download
29-07-2020 Nghị quyết mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng Download
24-07-2020 Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 Download
22-07-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2020 Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Hợp nhất Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Tổng hợp Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Văn phòng Download
06-07-2020 Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đổi tên Ban kiểm soát nội bộ Download
06-07-2020 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Download
16-06-2020 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
16-06-2020 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
05-06-2020 Thông báo, giấy ủy quyền, phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 Download
05-06-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Download
05-06-2020 Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2020 Download
04-05-2020 Nghị quyết về việc thông qua địa điểm, thời gian, ngày chốt danh sách, nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
04-05-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Download
04-05-2020 Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2020 Download
22-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2020 Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Hợp nhất Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Tổng hợp Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Văn phòng Download
20-04-2020 Báo cáo thường niên năm 2019 Download
08-04-2020 Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
08-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuê năm 2019 Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng - sau soát xét Download
20-03-2020 Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
18-03-2020 Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
04-03-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
18-02-2020 Nghị quyết thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng Download
31-12-2021 Quyết định bà Huỳnh Thị Ngọc Tuyết giữ chức vụ Kế toán trưởng Download
31-12-2021 Nghị Quyết Thông qua việc chuyển nhượng 80 căn Lô E12 của dự án Khu dân cư Hòa Lợi Download
31-12-2021 Thông báo bà Lý Thị Bình thôi giữ chức Kế toán trưởng Download
16-08-2021 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BCTC BÁN NIÊN 2021 Download
02-08-2021 THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2020 BẰNG TIỀN MẶT Download
23-07-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP THÁNG 6 - 2021 Download
23-07-2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Download
23-07-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT THÁNG 6 - 2021 Download
23-07-2021 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Download
23-07-2021 CBTT VỀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC TRÁI PHIẾU THÁNG 6 - 2021 Download
23-07-2021 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN THÁNG 6 - 2021 Download
16-07-2021 KÝ PHỤC LỤC SỐ 6 ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC SỐ 18/HĐNT/2008 NGÀY 02/01/2018 VỚI TỔNG CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP Download
16-07-2021 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM Download
13-07-2021 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC 2020 Download
02-07-2021 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2020 Download
10-06-2021 HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT Download
04-06-2021 NGHỊ QUYẾT SỐ 10 VỀ VIỆC THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU Download
03-06-2021 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Download
16-04-2021 BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Download
16-04-2021 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Download
16-04-2021 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Download
16-04-2021 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Download
29-04-2021 BCTC hợp nhất quý 1 năm 2021 Download
29-04-2021 BCTC tổng hợp quý 1 năm 2021 Download
29-04-2021 Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC quý 1 năm 2021 Download
16-04-2021 BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021 Download
14-04-2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Download
23-03-2021 Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng Download
17-03-2021 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Download
15-03-2021 Nghị quyểt thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các Lô HL-E2, HL-E6, HL-E7 Download
25-01-2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BCTC QUÝ 4 NĂM 2020 Download
25-01-2021 THÔNG BÁO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Download
25-01-2021 THÔNG BÁO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VĂN PHÒNG Download
25-01-2021 THÔNG BÁO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP Download
13-10-2022 Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Download
03-10-2022 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 Download
22-09-2022 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 Download
16-09-2022 Công bố thông tin bất thường Download
15-09-2022 Công bố thông tin bất thường Download
25-08-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên Download
25-08-2022 Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên Download
25-08-2022 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Download
25-08-2022 Công bố thông tin tình thanh toán lãi, gốc trái phiếu Download
25-08-2022 Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn trái phiếu Download
25-08-2022 Công bố thông tin tình hình tài chính Download
03-08-2022 Nghị quyết bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty Download
03-08-2022 Nghị quyết phê duyệt các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Download
28-07-2022 Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ Download
28-07-2022 Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2022 Download
28-07-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 Download
28-07-2022 Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022 Download
07-06-2022 Công bố Nghị quyết lựa chọn đơn vị Kiếm toán Download
29-04-2022 Giấy phép đăng ký kinh doanh Download
29-04-2022 Điều lệ tổ chức và hoạt động Download
27-04-2022 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ Download
22-04-2022 Công bố thông tin thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty. Download
22-04-2022 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Download
20-04-2022 Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Hải Hoàng Download
20-04-2022 Sơ yếu lý lịch bà Huỳnh Thị Quế Anh Download
20-04-2022 ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2019-2024 Download
13-04-2022 Báo cáo thường niên năm 2021 Download
07-04-2022 Công văn thông báo kết quả chào bán cổ phiếu của UBCKNN Download
27-03-2022 Báo cáo tài chính Tổng hợp 2021 đã kiểm toán Download
27-03-2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán Download
27-03-2022 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 2021 Download
16-03-2022 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Download
04-03-2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Download
25-02-2022 Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
25-01-2022 Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2021 Download
25-01-2022 Bảng cân đối kế toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 Download
25-01-2022 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 Download
25-01-2022 Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 Download
04-01-2022 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Download
13-01-2022 Hồ sơ công bố thông tin phát hành cổ phiếu ra công chúng 02 Download
13-01-2022 Hồ sơ công bố thông tin phát hành cổ phiếu ra công chúng 01 Download
21-04-2023 Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 Download
20-04-2023 Mẫu đơn ứng cử ứng viên Thành viên HĐQT Download
20-04-2023 Mẫu đơn đề cử ứng viên Thành viên HĐQT Download
20-04-2023 Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT Download
20-04-2023 Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 Download
20-04-2023 Văn bản đề cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2019 - 2024 Download
20-04-2023 Cập nhật Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Download
14-04-2023 Đơn xin từ nhiệm Nguyễn Văn Hiền Phúc - Thành viên HĐQT Download
12-04-2023 Báo cáo thường niên năm 2022 Download
25-03-2023 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2022 sau kiểm toán Download
25-03-2023 Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính Download
25-03-2023 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 Download
25-03-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 Download
25-03-2023 Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu Download
25-03-2023 Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu Download
16-02-2023 Công bố nghị quyết chốt danh sách cổ đông Download
16-02-2023 Báo cáo tinh hình thanh toán gốc lãi trái phiếu tư ngày 15-02-2023 đến 22-02-2023 Download
18-01-2023 Nghị quyết số 02 về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ Download
18-01-2023 Báo cáo quản trị năm 2022 Download
18-01-2023 Công văn giải trình BCTC quý 4 năm 2022 Download
25-06-2024 Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần Lần 23, ngày 25 tháng 06 năm 2024 Download
19-06-2024 Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự - Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024 của Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Download
18-06-2024 Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán - Công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 Download
13-05-2024 Nghị Quyết HĐQT Vay Vốn Ngân Hàng BIDV Download
03-05-2024 Quyết định Số: 04/QĐ-HĐQT về việc Bà Lý Thị Bình thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Download
24-04-2024 Nghị quyết HĐQT Số 06 Bầu Cử Chủ Tịch HĐQT Download
24-04-2024 Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Năm 2024 Download
24-04-2024 Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 Download
19-04-2024 Công Bố Thông Tin Ứng Viên Ứng Cử HĐQT và Ban Kiểm Soát Download
15-04-2024 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 Download
09-04-2024 Công Văn Báo Cáo Khắc Phục Tình Trạng Chứng Khoán Bị Cảnh Báo Download
29-03-2024 Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Kiểm Toán Năm 2023 Download
29-03-2024 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Kiểm Toán Năm 2023 Download
05-02-2024 Nghị quyết HĐQT số 02 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông Download
29-01-2024 Công Văn Đính Chính Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2023 Download
18-01-2024 Công bố Báo cáo quản trị năm 2023 Download
25-01-2024 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 4 năm 2023 Download
25-01-2024 Công Văn Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2023 Download
25-01-2024 Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Quý 4 năm 2023 Download
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
28-12-2018 Nghị quyết số 11/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2018 của HĐQT về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính quý 3 - năm 2018 Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Tổng hợp Download
22-10-2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Văn phòng Download
10-10-2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2018 Download
10-10-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2018 Download
18-09-2018 Thông báo về việc công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ Download
17-08-2018 Nghị quyết 09 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Download
18-09-2018 Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của TDC Download
18-09-2018 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Văn phòng Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download
30-08-2018 Báo cáo thường niên năm 2018 Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download
28-10-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 100 tỷ Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Hợp nhất Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Tổng hợp Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Trụ sở chính Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Hợp nhất Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Tổng hợp Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Văn phòng Download
14-08-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ Download
23-07-2019 Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 2 năm 2019 Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Hợp nhất Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Tổng hợp Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - Văn phòng Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Văn phòng Download
28-02-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Tổng hợp Download
04-11-2020 Thông báo thông qua phương án phát hành trái phiếu 700 tỷ đồng Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Tổng hợp Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Văn phòng Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Hợp nhất Download
21-10-2020 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC quý 3 năm 2020 Download
21-09-2020 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu 200 tỷ đồng Download
30-08-2020 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC bán niên 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Tổng hợp năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Văn phòng Download
29-08-2020 Công văn UBCK nhà nước về việc gia hạn thời gian Công bố BCTC của TDC Download
29-07-2020 Nghị quyết mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng Download
22-07-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2020 Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Hợp nhất Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Tổng hợp Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Văn phòng Download
06-07-2020 Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đổi tên Ban kiểm soát nội bộ Download
16-06-2020 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
04-05-2020 Nghị quyết về việc thông qua địa điểm, thời gian, ngày chốt danh sách, nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
04-05-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Download
04-05-2020 Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2020 Download
22-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2020 Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Hợp nhất Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Tổng hợp Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Văn phòng Download
20-04-2020 Báo cáo thường niên năm 2019 Download
08-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuê năm 2019 Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng - sau soát xét Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng Download
26-10-2021 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 3 NĂM 2021 Download
26-10-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2021 Download
26-10-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2021 Download
16-08-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Download
16-08-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Download
25-10-2022 Công văn giải trình BCTC quý 3 năm 2022 Download
25-10-2022 Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2022 Download
25-10-2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2022 Download
27-04-2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2022 Download
27-04-2022 Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2022 Download
21-04-2023 Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 Download
26-10-2023 Công Văn Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2023 Download
26-10-2023 Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Tổng Hợp Năm 2023 Download
26-10-2023 Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Hợp Nhất Năm 2023 Download
05-09-2023 Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Năm 2023 Download
05-09-2023 Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Bán Niên năm 2023 Download
05-09-2023 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Bán Niên năm 2023 Download
04-08-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2023 Download
04-08-2023 Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 Download
04-08-2023 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC Quý II năm 2023 Download
13-06-2023 Nghị quyết V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 Download
09-06-2023 Công bố thông tin bất thường đính chính BCTC Q1 năm 2023 Download
25-03-2023 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2022 sau kiểm toán Download
25-03-2023 Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính Download
25-03-2023 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 Download
25-03-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 Download
25-03-2023 Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu Download
25-03-2023 Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu Download
18-01-2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2022 Download
18-01-2023 Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2022 Download
18-06-2024 Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán - Công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 Download
26-04-2024 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2024 Download
26-04-2024 Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Quý 1 Năm 2024 Download
26-04-2024 Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2024 Download
09-04-2024 Công Văn Báo Cáo Khắc Phục Tình Trạng Chứng Khoán Bị Cảnh Báo Download
29-03-2024 Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Kiểm Toán Năm 2023 Download
29-03-2024 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Kiểm Toán Năm 2023 Download
29-01-2024 Công Văn Đính Chính Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2023 Download
25-01-2024 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 4 năm 2023 Download
25-01-2024 Công Văn Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2023 Download
25-01-2024 Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Quý 4 năm 2023 Download
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
14-09-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2018 Download
30-08-2018 Báo cáo thường niên năm 2018 Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download
05-04-2019 Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 Download
05-04-2019 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 Download
05-04-2019 Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 Download
05-06-2020 Thông báo, giấy ủy quyền, phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 Download
05-06-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Download
05-06-2020 Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2020 Download
04-05-2020 Nghị quyết về việc thông qua địa điểm, thời gian, ngày chốt danh sách, nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
12-04-2021 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021(BỔ SUNG) Download
12-04-2021 Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download
07-04-2021 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 Download
25-03-2021 Thông Báo Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download
25-03-2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Download
25-03-2021 Giấy Ủy Quyền Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download
25-03-2021 GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Download
25-03-2021 QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Download
25-03-2021 Quyết ĐỊnh Ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Download
25-03-2021 DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Download
25-03-2021 DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG Download
25-03-2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Download
08-03-2021 Thông báo về đăng ký cuối cùng để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Download
25-02-2021 Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Download
25-02-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện biểu quyết Download
19-04-2022 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - cập nhật ngày 19/4/2022 Download
19-04-2022 Dự thảo điều lệ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
19-04-2022 Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
19-04-2022 Đơn xin từ nhiệm Lê Thị Diệu Thanh - Thành viên BKS Download
19-04-2022 Đơn xin từ nhiệm Giang Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT Download
19-04-2022 Đơn xin từ nhiệm Nguyễn Hoàn Vũ - Thành viên HĐQT Download
19-04-2022 Đơn xin từ nhiệm Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng ban kiểm soát Download
19-04-2022 Mẫu phiếu biểu quyết Download
19-04-2022 Mẫu phiếu bầu cử Download
04-04-2022 Mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Download
25-03-2022 Tài liệu ĐHĐCĐ 2022 Download
21-04-2023 Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 Download
20-04-2023 Cập nhật Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Download
28-03-2023 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Download
28-03-2023 Nghị Quyết số 05 thông qua tài liệu ĐHĐCĐ 2023 Download
28-03-2023 Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 Download
28-03-2023 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 Download
28-03-2023 Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ năm 2023 Download
22-04-2024 Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 Download
22-04-2024 Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Số 05 Điều Chỉnh TLĐHĐCĐ Năm 2024 Download
19-04-2024 Sơ Yếu Lý Lịch Ông Đặng Đình Phúc Ứng Viên Ban Kiểm Soát Download
19-04-2024 Công Bố Thông Tin Ứng Viên Ứng Cử HĐQT và Ban Kiểm Soát Download
19-04-2024 Sơ Yếu Lý Lịch Ông Nguyễn Hoàng Hải Ứng Viên Ban Kiểm Soát Download
19-04-2024 Sơ Yếu Lý Lịch Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan Ứng Viên Ban Kiểm Soát Download
19-04-2024 Sơ Yếu Lý Lịch Bà Huỳnh Thị Quế Anh Ứng Viên Ban Kiểm Soát Download
19-04-2024 Sơ Yếu Lý Lịch Ông Đoàn Văn Thuận Ứng Viên Hội Đồng Quản Trị Download
19-04-2024 Sơ Yếu Lý Lịch Ông Quảng Văn Viết Cương Ứng Viên Hội Đồng Quản Trị Download
19-04-2024 Sơ Yếu Lý Lịch Ông Lê Văn Hiền Ứng Viên Hội Đồng Quản Trị Download
19-04-2024 Sơ Yếu Lý Lịch Ông Hồ Hoàn Thành Ứng Viên Hội Đồng Quản Trị Download
01-04-2024 Hồ Sơ Đề Cử Ứng Cử HĐQT và BKS năm 2024 Download
01-04-2024 Phiếu Biểu Quyết ĐHĐCĐ năm 2024 Download
01-04-2024 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 Download
01-04-2024 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2024 Download
01-04-2024 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Download
2018
2019
2020
2022
2023
10-10-2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2018 Download
10-10-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2018 Download
18-09-2018 Thông báo về việc công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ Download
17-08-2018 Nghị quyết 09 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Download
18-09-2018 Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của TDC Download
18-09-2018 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Văn phòng Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2018 Download
14-09-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download
30-08-2018 Báo cáo thường niên năm 2018 Download
11-09-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download
13-09-2018 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download
28-10-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 100 tỷ Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Hợp nhất Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Tổng hợp Download
22-10-2019 Báo cáo tài chinh quý 3 năm 2019 Trụ sở chính Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Hợp nhất Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Tổng hợp Download
03-09-2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - Văn phòng Download
27-08-2019 Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2018 Download
14-08-2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ Download
26-07-2019 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Tổng hợp Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Văn phòng Download
21-10-2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Hợp nhất Download
21-10-2020 Nghị quyết số 13 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2019 Download
21-10-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 Download
21-09-2020 Nghị quyết về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu 200 tỷ đồng Download
30-08-2020 Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC bán niên 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Tổng hợp năm 2020 Download
30-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên Văn phòng Download
29-08-2020 Công văn UBCK nhà nước về việc gia hạn thời gian Công bố BCTC của TDC Download
29-07-2020 Nghị quyết mua lại trái phiếu 100 tỷ đồng Download
24-07-2020 Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 Download
22-07-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2020 Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Hợp nhất Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Tổng hợp Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Văn phòng Download
06-07-2020 Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đổi tên Ban kiểm soát nội bộ Download
06-07-2020 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Download
16-06-2020 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
16-06-2020 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
04-05-2020 Nghị quyết về việc thông qua địa điểm, thời gian, ngày chốt danh sách, nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
04-05-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Download
04-05-2020 Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2020 Download
22-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2020 Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Hợp nhất Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Tổng hợp Download
20-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Văn phòng Download
20-04-2020 Báo cáo thường niên năm 2019 Download
08-04-2020 Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
08-04-2020 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuê năm 2019 Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp - sau soát xét Download
30-03-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng - sau soát xét Download
20-03-2020 Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
18-03-2020 Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
04-03-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Download
18-02-2020 Nghị quyết thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng hợp Download
13-02-2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Văn phòng Download
02-12-2022 Công văn giải trình cổ phiếu tăng trần 05 phiên Download
11-11-2022 Công văn giải trình nguyên nhân cổ phiếu giảm sàn 05 phiên liên tục Download
13-10-2022 Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Download
03-08-2022 Nghị quyết phê duyệt các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Download
25-02-2022 Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Download
01-06-2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download
25-03-2023 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2022 sau kiểm toán Download
25-03-2023 Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính Download
25-03-2023 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 Download
25-03-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 Download
25-03-2023 Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu Download
25-03-2023 Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu Download