CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 23/04/2024, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC – mã chứng khoán TDC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị Triễn lãm Tỉnh Bình Dương.

Điều hành Đại hội có ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty; Bà Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT; ông Hồ Hoàn Thành - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về công tác quản lý năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 đến năm 2025; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2023 ;

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2024;

Đồng thời, Đại hội đã thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Đại hội diễn ra và hoàn thành trong buổi sáng ngày 23/04/2024 với sự nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Chia sẻ

Bài viết liên quan