Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Sitemap |
Tin Tức & Sự Kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

( Cập nhật : 04/05/2017 12:43:09 )

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 28/4/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ số 26-27, lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)  đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự đại hội có:

1. Ông Giang Quốc Dũng -  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);

2. Bà Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);

3. Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Kế toán trưởng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một thành viên (BECAMEX IDC), Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; các Cổ đông và người được các Cổ đông ủy quyền cử làm đại diện.

Năm 2016, mặc dù nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn; nhưng hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc và đạt được những kết quả khả quan đáng khích lệ.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng; với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm vượt bậc của tập thể người lao động trong Công ty, cùng với sự nhạy bén, năng động, quyết đoán của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong từng thời điểm cụ thể nên Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã tận dụng những thuận lợi, biến khoá khăn thành cơ hội, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu

TH 2016

TH 2015

TH 2016/ TH 2015

KH 2016

TH/KH 2016

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)

%

(tỷ đồng)

%

Tổng doanh thu

1.248

1.443

86,5%

2.368

52,7%

Tổng chi phí

1.103

1.282

86,0%

2.230

49,5%

Lợi nhuận trước thuế

145

161

90,0%

139

104,3%

Lợi nhuận sau thuế

112

120

93,3%

110

101,8%

 Sau khi nghe báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận công khai, dân chủ, thẳng thắn sôi nổi và thống nhất biểu quyết thông qua:

1.    Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Giang Quốc Dũng làm thành viên HĐQT thay thế, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TDC kể từ ngày 20/4/2017.

2.    Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

-         Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

-         Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

STT

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Tổng lợi nhuận phân phối

 

Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2016

111.981.246.408

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015

26.693.509.565

1

Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6,5 % LNST)*

7.278.781.017

2

Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (0,5% LNST)

559.906.232

3

Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (0,5% LNST)

559.906.232

 

Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ

130.276.162.492

4

Chi trả cổ tức 10,5 % mệnh giá

105.000.000.000

 

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

25.276.162.492

 

3.   Kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

a.    Kế hoạch kinh doanh năm 2017

                          Đơn vị tính: đồng

Stt

Chỉ tiêu

Giá trị

1

Tổng doanh thu

1,449,938,604,256

2

Tổng chi phí

1,293,304,012,257

3

Lợi nhuận trước thuế

156,634,591,999

4

Thuế TNDN

29,706,918,400

5

Lợi nhuận sau thuế

126,927,673,599

6

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

                     1,269

7

Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)

≥ 10,5

 

 

b.       Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017:

STT

PHÂN PHỐI

Tỷ lệ

1

Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi

6,5%/LNST

2

Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành

0,5%/LNST

3

Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty

0,5 %/LNST

4

Tỷ lệ chi trả cổ tức

≥ 10,5%/VĐL

 

4.   Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao cho năm tài chính 2017:

   - Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016: 0,5% lợi nhuận sau thuế (tương đương 560.000.000 đồng).

   - Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2017: 0,5% lợi nhuận sau thuế.

5.   Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị  lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.  

Với tỉ lệ biểu quyết thống nhất thông qua các tờ trình là tuyệt đối (100%) .

Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

Bùi Thị Lan -  Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 tại Đại hội

Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TDC đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Đại hội


Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn  - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 tại Đại hội

Các Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội

Các cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội

Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi của các Cổ đông tại Đại hội

Ông Giang Quốc Dũng trao hoa, quà lưu niệm cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương - người được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát

Các Cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các tờ trình tại Đại hội

  Tin tức & sự kiện khác
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ( 02/05/2018 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 ( 20/04/2018 )
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018 ( 10/04/2018 )
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ 2018: XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ( 15/03/2018 )
CHUYÊN ĐỀ 2017: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ" TRONG NỘI BỘ ( 18/05/2017 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( 20/04/2017 )
Hội nghị thông tin chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ( 20/12/2016 )
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) THĂM HỎI, CHIA SẺ, ĐỘNG VIÊN VÀ TẶNG QUÀ CỨU TRỢ CHO ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ( 01/11/2016 )
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012 và Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn I (2014-2015) ( 04/08/2016 )
CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO 03 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ ( 04/08/2016 )
Trang : 1/6   1  
Tin Đọc Nhiều Nhất
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TDC năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG – BECAMEX (HBC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có 02 quần chúng ưu tú được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong họp tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn (20
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015-2017
Chi bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 7 quần chúng ưu tú
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cần bán các tài sản sau:
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2014) và tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc, chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2014
ĐVLD Liên Kết - Đầu Tư Vốn Lớn
Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang-Becamex
Công ty Liên doanh TNHH SINVIET
Công ty CP Dược và Vật tư Y tế Bình Dương
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex-Bình Phước
Công ty CP Bê tông Becamex (Becamex ACC)
Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước
Lượt truy cập : 1139730
Trực tuyến : Error conecting to database